Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Skrivelse om svenskspråkiga fångars språkliga rättigheter

Publicerad den:

Folktinget har riktat en skrivelse till överdirektör Jarmo Littunen vid Justitieministeriet angående svenskspråkiga fångars språkliga rättigheter.

Överdirektör
Jarmo Littunen
Justitieministeriet


Bäste Jarmo Littunen

Svenska Finlands folkting arbetar i enlighet med sitt lagstadgade uppdrag (1331/2003) för en språklig jämlikhet mellan den finsk- och svenskspråkiga befolkningen i landet. Folktinget önskar med denna skrivelse fästa Justitieministeriets uppmärksamhet vid svenskspråkiga fångars språkliga rättigheter i vårt land.

Folktinget hänvisar till Statsrådets berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2006, enligt vilken de språkliga rättigheterna inte alltid tillgodoses för svenskspråkiga fångars del. Folktinget konstaterar vidare att riksdagens justitieombudsman har gett ett avgörande om fångarnas språkliga rättigheter i Åbo fängelse 29.9.2010 (Dnr 3088/2/08).

Fångarna har lagenlig rätt att använda finska eller svenska i kontakt med fängelsets personal. Personalen ska självmant se till att fångarnas språkliga rättigheter säkerställs i praktiken. Svenskspråkiga fångar har rätt att få muntlig och skriftlig information om sina rättigheter och skyldigheter på sitt eget språk. Lagar, förordningar, föreskrifter och fängelsets ordningsstadga ska finnas på svenska i fängelserna. Dessutom har svenskspråkiga fångar rätt till exempelvis beslut om disciplinärstraff, permission och ansökan om familjeträff på sitt eget språk.

Folktinget hänvisar till de tvåspråkiga avdelningar vid Brottspåföljdsmyndigheten, som med stöd av 40 § 2 mom. i språklagen har inrättats genom förordning av Justitieministeriet. De resurser som behövs för att trygga svenskspråkiga fångars rättigheter ska koncentreras till dessa avdelningar. Sådana resurser är exempelvis vakter och annan personal som behärskar svenska samt hälsovårds-, biblioteks- och andra tjänster på svenska.

Folktinget understryker det viktiga i att fängelserna beaktar svenskspråkiga fångars utbildningsbehov, så att fångarna har möjlighet att få handledning och studera på svenska. Det är vidare av ytterst stor vikt att fängelserna erbjuder svenskspråkiga fångar rådgivning, stöd och vård på svenska i enlighet med fångarnas individuella behov.

Språksvårigheter mellan svenskspråkiga fångar och fängelsepersonalen kan leda till att fångarna känner sig isolerade. Fångarna kanske inte förstår de instruktioner eller regler som gäller dem, vilket kan resultera i att fångarna omedvetet bryter mot fängelsets regler och betraktas som besvärliga. En allvarlig fråga är också huruvida det förekommer attitydproblem gentemot fångar som inte kan finska i fängelserna.
De svenskspråkiga fångarnas situation har behandlats flera gånger inom Folktingets verksamhet. Folktinget uppvaktade Brottspåföljdsmyndighetens generaldirektör Esa Vesterbacka med en skrivelse i juni 2010, och han gav löfte om att myndigheten utreder ärendet inom loppet av januari 2011. Brottspåföljdsmyndigheten har emellertid inte färdigställt utredningen trots flera påminnelser från Folktingets sida. Utöver detta behandlade Folktingets styrelse i december 2011 en skrivelse, som lyfte fram problem i fråga om fångarnas möjligheter att studera på svenska vid fängelset i Åbo. Folktinget har diskuterat detta ärende separat med en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten.

Svenska Finlands folkting hänvisar till detta och ber Justitieministeriet utreda de svenskspråkiga fångarnas situation, så att fångarnas grundläggande språkliga rättigheter tryggas till alla delar under strafftiden.

Helsingfors den 4 maj 2012

SVENSKA FINLANDS FOLKTING

Christina Gestrin  
ordförande   

Kristina Beijar
sakkunnig i förvaltningsärenden

Liknande