Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om lag om varningsmeddelanden

Publicerad den:

Folktinget har gett ett utlåtande till riksdagens förvaltningsutskott om ett förslag till lag om varningsmeddelanden.

Riksdagens förvaltningsutskott

Ärende: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om varningsmeddelanden och lag om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet (RP 31/2012 rd)

Hänv.  Förvaltningsutskottets kallelse till möte samt begäran om skriftligt utlåtande 31.5.2012


Svenska Finlands folkting (nedan Folktinget) lämnar sitt utlåtande om regeringens proposition i det följande. 

Allmän utgångspunkt
Syftet med propositionen är att klarlägga myndigheternas behörighet att informera om olyckor och farliga situationer i radio och television på det sätt som grundlagen förutsätter. Lagförslaget om varningsmeddelanden preciserar hur de språkliga rättigheterna ska beaktas i denna information från myndigheterna.

I propositionen anges att det allmänna enligt 22 § i grundlagen ska se till att de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses. Det behöriga ministeriet ska enligt 32 § 1 mom. i språklagen se till att information som är väsentlig för individens liv, hälsa och säkerhet samt för egendom och miljön ges på båda nationalspråken i hela landet.

Lagförslaget innehåller flera bestämmelser som föreskriver om användningen av nationalspråken finska och svenska. I 6 § anges de språk som ska användas i varningar till befolkningen och i 8 § vilka myndigheter som är ansvariga för översättningen av varningsmeddelanden.

Folktingets ställningstagande
Folktinget konstaterar att propositionen redogör för de bestämmelser i grundlagen och språklagen som har betydelse för lagförslaget. Propositionen anger också orsaker till att myndigheterna inte har utfärdat myndighetsmeddelanden i enlighet med språklagen. Folktinget har inom sin egen verksamhet uppmärksammat myndigheterna på avsaknaden av myndighetsmeddelanden på svenska ett flertal gånger under de senaste åren och konstaterar därför att propositionen är av central betydelse. Också Europarådets expertkommitté har nyligen upprepat sin kritik mot Finlands regering i fråga om tillämpningen av den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. Denna kritik syftar på att bland annat nödcentralerna inte klarar av att tillgodose den svenskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter (14.3.2012).

Folktinget kommenterar i det följande de föreslagna bestämmelserna i 6 § och 8 §.


6 § De språk som ska användas i varningar till befolkningen
Enligt 6 § 1 mom. ska varningsmeddelanden sändas på både finska och svenska. I detaljmotiven anges att skyldigheten att utfärda varningsmeddelanden på båda nationalspråken fastställs i denna bestämmelse.

Språklagens 32 § 1 mom. preciserar under vilka omständigheter myndighetsinformation ska ges på båda nationalspråken i hela landet. Folktinget understöder därför förslaget om att 6 § 1 mom. innehåller en hänvisning till 32 § 1 mom. i språklagen.

8 § Översättning av varningsmeddelanden
Enligt 8 § 1 mom. ska Nödcentralsverket vid behov bistå vissa myndigheter vid översättning av varningsmeddelanden till det andra nationalspråket. Enligt detaljmotiven har Nödcentralsverket däremot inte skyldighet att bistå de centrala ämbetsverken och ministerierna vid översättning av varningsmeddelanden.

Folktinget understryker det viktiga i att ansvaret för översättningarna av varningsmeddelanden preciseras i lagen om varningsmeddelanden i enlighet med förslaget. Nödcentralsverket bör till följd av detta säkerställa en tillräcklig beredskap, så att man kan ta emot och översätta varningsmeddelanden till det andra nationalspråket vid alla tider på dygnet. Eftersom ansvaret för översättningarna fortsättningsvis fördelas på flera myndigheter, kan tillämpningen av denna bestämmelse eventuellt variera i praktiken. Folktinget understöder därför föreslaget om att närmare bestämmelser om översättning av varningsmeddelanden enligt 8 § 2 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Utöver detta ska varningsmeddelandena enligt detaljmotiven till 4 § 3 mom. förmedlas omedelbart och i samma form på båda nationalspråken över hela landet. Folktinget fastslår att detta förslag tryggar den finsk- och svenskspråkiga befolkningens grundläggande språkliga rättigheter enligt lika grunder.

Svenska Finlands folkting konstaterar slutligen att de synpunkter som Folktinget har framlagt under beredningsprocessen har beaktats på ett förtjänstfullt sätt. Folktinget bedömer att lagförslaget utgör en utmärkt rättslig grund för myndigheternas skyldighet att säkerställa befolkningens rätt till varningsmeddelanden på båda nationalspråken enligt lika grunder.

Helsingfors den 31 maj 2012

SVENSKA FINLANDS FOLKTING

 

Markus Österlund  
folktingssekreterare  

Kristina Beijar
sakkunnig i förvaltningsärenden

Liknande