Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Verksamhetsunderstöd för NTM-centralernas tvåspråkiga verksamhet

Publicerad den:

Folktinget har riktat en skrivelse gällande behovet av ekonomiska resurser för de tvåspråkiga närings-, trafik- och miljöcentralernas lagstadgade verksamhet på båda nationalspråken till näringsminister Jyri Häkämies och arbetsminister Lauri Ihalainen.

Bästa minister,

Svenska Finlands folkting har tagit del av det brev, som Svenska arbetsgruppen vid de tvåspråkiga närings-, trafik- och miljöcentralerna riktade till er 7.5.2012. Brevet gäller behovet av ekonomiska resurser för centralernas lagstadgade verksamhet på båda nationalspråken.

Folktinget har representation i Delegationen för svensk service vid centralen i Nyland, i Österbotten och i Södra Österbotten och har därför insyn i centralernas satsningar på att upprätthålla en jämlik serviceberedskap på både finska och svenska.

Enligt Svenska arbetsgruppens brev har ministeriet emellertid inte beaktat den tvåspråkiga verksamheten i de kriterier som bestämmer verksamhetsanslaget, vilket var fallet gällande de tidigare TE-centralerna. Folktinget ser detta som ytterst bekymmersamt, eftersom språkkurser för personalen, översättningstjänster och motsvarande ofta inte prioriteras i tider av ekonomiska nedskärningar. På sikt kan detta leda till att centralerna inte till fullo klarar av sin lagstadgade uppgift att erbjuda högklassig och heltäckande service på både finska och svenska.

Folktinget hänvisar till regeringsprogrammet, som betonar det viktiga i att en välfungerande service på båda nationalspråken garanteras i Finland. För detta ändamål har statsrådets kansli tillsatt en beredning, som utarbetar en långsiktig strategi för nationalspråken under ledning av statsminister Jyrki Katainen.

Projektgruppen använder de åtgärdsförslag, som president Martti Ahtisaaris styrgrupp lade fram år 2011. Enligt förslagen bör varje tvåspråkig myndighet utse en ledande tjänsteman med ansvar för att främja nationalspråken. Under ansvarspersonens ledning bör myndigheten utarbeta språkprogram, som systematiskt granskar myndighetens serviceprocesser så att kundernas språkliga rättigheter garanteras. Dessa myndigheter bör bland annat erhålla specifika medel för kompletterande språkutbildning åt sin personal.   

Svenska Finlands folkting hänvisar till detta och ber ministeriet vidta de åtgärder som behövs, så att de tvåspråkiga närings-, trafik- och miljöcentralerna kan säkerställa den finsk- och svenskspråkiga befolkningens lagenliga rätt till likvärdig service på finska och svenska.

Helsingfors den 25 maj 2012
SVENSKA FINLANDS FOLKTING

Christina Gestrin 
ordförande  

Kristina Beijar
sakkunnig i förvaltningsärenden

Liknande