Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Skrivelse till Kauko Aaltomaa

Publicerad den:

Folktinget har överlämnat en skrivelse till Kauko Aaltomaa, som är ordförande för Inrikesministeriets projektgrupp, som ska komma med förslag om riktlinjer inför en omstrukturering av polisförvaltningen.

Avdelningschef
Kauko Aaltomaa


Bäste Kauko Aaltomaa

Svenska Finlands folkting är ett tvärpolitiskt samarbetsorgan, som i enlighet med sitt lagstadgade uppdrag (1331/2003) arbetar för en språklig jämlikhet mellan den finsk- och svenskspråkiga befolkningen i landet. Folktinget önskar träffa Er med hänvisning till den aktuella omstruktureringen av polisförvaltningen (Pora III) för att redogöra för vår hållning i denna fråga.

Folktinget konstaterar att polismyndigheterna självmant ska säkerställa den finsk- och svenskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter, så att polisservicen även i praktiken fungerar likvärdigt på båda språken. Lagstiftningen förutsätter att myndigheterna ser till att den finsk- och svenskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter tryggas enligt lika grunder också på lång sikt. Riksdagens grundlagsutskott har konstaterat att en övergripande bedömning av de språkliga konsekvenserna är ett måste, särskilt när administrativa omläggningar påverkar språkgruppernas faktiska möjligheter att få tjänster på sitt eget språk (GrUB 1/2010 rd).

Folktinget hänvisar vidare till regeringsprogrammet, som betonar det viktiga i att en välfungerande service på båda nationalspråken garanteras i Finland. För detta ändamål har statsrådets kansli tillsatt en beredning, som utarbetar en långsiktig strategi för nationalspråken under ledning av statsminister Jyrki Katainen. Projektgruppen använder de åtgärdsförslag som president Martti Ahtisaaris styrgrupp lade fram år 2011. Regeringens övriga projekt ska samordnas med nationalspråksstrategin.

Folktinget understryker därför att Polisyrkeshögskolans svenskspråkiga utbildning och de regionala enheterna med svenska som arbetsspråk inom vissa tvåspråkiga polisinrättningar bör ges en central betydelse inom beredningsprocessen för Pora III. Nämnda polisenheter utgör en förutsättning för att polismyndigheterna ska kunna erbjuda högklassig service också på svenska på lång sikt. Folktinget hänvisar till det viktiga i att man stärker verksamhetsförutsättningarna för polisutbildningen på svenska och säkerställer de regionala enheternas formella ställning och beslutsrätt inom ramen för strukturreformen.

Vi framlägger ytterligare synpunkter på polisutbildningen och de regionala enheterna i det följande.

Polisutbildningen på svenska
Finlands regering har i regeringsprogrammet förbundit sig att säkerställa polisutbildningen på de båda nationalspråken.

Folktinget understryker att en förutsättning för välfungerande polisservice på svenska är att det finns polisbefäl och underbefäl som kan svenska samt polismanskap med åtminstone goda faktiska kunskaper i svenska. Polisutbildningen på svenska har en nyckelroll i detta sammanhang. Det är därför ytterst viktigt att Polisyrkeshögskolans svenskspråkiga utbildningsenhet har sådana ekonomiska och personella resurser att utbildningen håller samma standard som motsvarande finskspråkiga polisutbildning.

Omstruktureringen av polisförvaltningen
Det första skedet av polisförvaltningsreformen resulterade år 2009 i att antalet polisinrättningar minskade från 90 till 24, och de tvåspråkiga polisinrättningarna med svenska som majoritetsspråk ersattes av fyra regionala enheter med svenska som arbetsspråk. Riksdagens förvaltningsutskott konstaterade samma år att enheterna bör ha sådana resurser och sådan kompetens och ställning att de kan trygga den finsk- och svenskspråkiga servicen också i praktiken (FvUB 7/2009 rd). Folktinget framhåller att enheternas rättsliga ställning och uppgifter inom polisförvaltningen trots detta inte har preciserats i lag, vilket skapar oklarhet också i polisinrättningarnas interna förvaltning.

Folktinget konstaterar att Inrikesministeriets projektgrupp ska komma med förslag om riktlinjer inför en omstrukturering av polisförvaltningen, men att en granskning av hur en likvärdig polisservice på finska och svenska ska tryggas inom ramen för reformen inte ingick i uppdraget per 12.4.2012. Folktinget framhåller det viktiga i att projektgruppen för Pora III utför en heltäckande språklig konsekvensbedömning av projektgruppens samtliga förslag, eftersom dessa kan få konsekvenser för de tvåspråkiga polisinrättningarnas och de regionala enheternas möjligheter att säkerställa polisservice på finska och svenska enligt lika grunder. Projektgruppen bör i enlighet med detta lägga fram sådana åtgärdsförslag, som utifrån språkkonsekvensbedömningens resultat bäst tryggar de grundläggande språkliga rättigheterna.

Folktinget understryker utöver detta det viktiga i att en tjänsteman på Polisstyrelsen konkret ansvarar för polisutbildningen och polisverksamheten på svenska och att den högsta polisledningen ansvarar för en språkstrategi som omfattar det svenska inom hela polisväsendet.

Folktinget framhåller slutligen att regeringens produktivitets- och resultatprogram samt statsrådets rambeslut om statsfinanserna inte får leda till att polisväsendets förutsättningar att erbjuda heltäckande service på svenska försämras.

Helsingfors den 9 augusti 2012


SVENSKA FINLANDS FOLKTING

 

Christina Gestrin 
ordförande 
riksdagsledamot 

Markus Österlund
folktingssekreterare

Kristina Beijar
sakkunnig i förvaltningsärenden

Liknande