Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om förslag till statsrådsförordning om kommunernas språkliga ställning

Publicerad den:

Folktinget har gett ett utlåtande om Justitieministeriets förslag till statsrådsförordning om kommunernas språkliga ställning.

Justitieministeriet
Utvecklingsdirektör
Markku Suksi

Ärende: Statsrådets förordning om kommunernas språkliga ställning

Hänv: Justitieministeriets begäran om utlåtande 18.10.2012  (OM 7/58/2012)

 

Kommunernas språkliga ställning
Med stöd av 5 § i språklagen bestäms kommunernas språkliga ställning genom förordning av statsrådet vart tionde år, så att kommunerna antingen är enspråkiga eller tvåspråkiga. Statsrådet kan på begäran av en kommuns fullmäktige bestämma att kommunen är tvåspråkig under en kommande tioårsperiod, även om den annars vore enspråkig. Statsrådets förordning om den språkliga indelningen baseras på en rättslig princip som ursprungligen fastställdes i språklagen av år 1922.

Folktinget konstaterar att förordningen har en central betydelse, eftersom indelningen i en- och tvåspråkiga myndigheter påverkar både individens språkliga rättigheter och myndigheternas språkliga skyldigheter. En tvåspråkig myndighet har mera omfattande skyldigheter att ordna tjänster på båda språken än en enspråkig myndighet.

Folktinget hänvisar vidare till det undantagsförfarande enligt vilket statsrådet kan bestämma att en kommun fortsättningsvis är tvåspråkig, trots att de formella villkoren för tvåspråkighet inte uppfylls. Lojo stad är ett aktuellt exempel på detta. Folktinget understryker det viktiga i att bestämmelserna om språkliga rättigheter och skyldigheter har samma juridiska innebörd inom alla delar av kommunens område. Statsmakten bör alltså se till att de språkliga rättigheterna och skyldigheterna inte försvagas genom lagstiftningsåtgärder när kommuner med olika språklig status sammanslås i enlighet med beslut av kommunernas fullmäktige.

Samkommuners och statliga myndigheters språkliga ställning
Sedan den nya språklagen trädde i kraft år 2004 har samkommuners och statliga myndigheters språkliga ställning inte längre bestämts genom statsrådets förordning. Dessa myndigheters språkstatus bestäms i stället direkt med stöd av 6 § i språklagen. Enligt Justitieministeriets promemoria (17.10.2012) har statsrådet för tydlighetens skull upprätthållit förteckningar över olika myndigheters språkliga indelning, men man har för avsikt att frångå detta förfarande. I promemorian anges vidare att det inte föreligger hinder för en myndighetsorganisation att i sina interna normer fastställa region- och lokalförvaltningsmyndigheternas språkliga ställning med hänvisning till 6 § i språklagen.

Folktinget omfattar förslaget till statsrådsförordning om kommunernas språkliga ställning. Däremot yrkar Folktinget på att statsrådet också framöver tillhandahåller en heltäckande förteckning över olika myndigheters språkliga indelning. En offentlig översikt ger en helhetsbild av den språkliga indelningen och säkerställer samtidigt myndigheters och enskilda personers möjligheter att få tillgång till denna information.

Helsingfors den 16 november 2012

SVENSKA FINLANDS FOLKTING

Christina Gestrin 
folktingsordförande 

Kristina Beijar
sakkunnig i förvaltningsärenden

Liknande