Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Kansliet har sommarstängt i juli

Folktinget oroligt för att den föreslagna terapigarantin för barn och unga inte uppfylls för svenskspråkiga tjänster

Svenska Finlands folkting har lämnat in ett utlåtande om regeringens proposition om att införa en terapigaranti för barn och unga.

Svenska Finlands folkting har lämnat in ett utlåtande om regeringens proposition om att införa en terapigaranti för barn och unga. Regeringen föreslår att korttidspsykoterapi, eller ur psykoterapin härledd strukturerad och tidsbegränsad psykosocial behandling, ska inledas inom primärvården inom 28 dygn från det att behovet av en sådan behandling konstaterats. Med barn och unga avses personer under 23 år.

Folktinget anser att det är mycket viktigt att garantera vård och stöd åt barn och unga i ett tidigt skede och att förbättra tillgången till tjänster för psykisk ohälsa på basnivå. Folktinget framhåller en stor oro för att det under lagberedningen inte utretts vilka förutsättningar det finns i praktiken att garantera tillgången till de föreslagna tjänsterna inom tidsfristen även på svenska.

Inom huvudstadsregionen finns det i nuläget stora utmaningar med att få svenskspråkiga mentalvårdstjänster utan oskäligt dröjsmål, vilket till stor del beror på bristen på svenskkunnig vårdpersonal. Folktinget anser att det inte gjorts en tillräcklig språklig konsekvensbedömning av lagförslaget för att säkerställa att också den svenskspråkiga befolkningen får faktisk tillgång till de tjänstehelheter som föreslås enligt lika grunder och inom tidsfristen, eller att det presenterats tillräckliga åtgärder för att säkerställa att även svenskspråkiga barn och unga kommer att åtnjuta terapigarantin på samma grunder som finskspråkiga.

Folktinget anser att en analys av hur lägesbilden ser ut gällande barns och ungas tillgång till svenskspråkiga tjänster för vård av psykisk ohälsa borde ha gjorts, särskilt då resultaten i senaste Hälsa i skolan-enkäten bekräftar att det finns brister i tillgången till svenskspråkiga tjänster för barn och unga som mår dåligt. Det krävs även riktade åtgärder för att säkra tillgången till svenskkunnig vårdpersonal.

För mera information

Christine Kotzev
Specialsakkunnig
040 504 6416
christine.kotzev@folktinget.fi

Liknande