Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Resolution från Folktingets session 18.5.2024

Folktinget samlades till session i dag i Helsingfors och behandlade ett flertal teman av vikt för att trygga en fungerande tvåspråkighet i praktiken.

Resolution från Folktingets session 18.5.2024

Vård på svenska

Folktinget anser att beslutet att stänga förlossningsavdelningen vid Lojo sjukhus var olyckligt, både ur patientsäkerhetssynvinkel och specifikt med tanke på de språkliga rättigheterna.  Beslutet är ett bakslag för den svenskspråkiga vården i Nyland, eftersom Lojo BB har välfungerande service på svenska. Folktinget är bekymrat över hur tryggandet av förlossningsvård på svenska i Nyland kan garanteras i framtiden.

Lagen om välfärdsområden ger nationalspråksnämnderna betydande uppgifter. Folktinget uttrycker oro över att nämnderna ändå inte ges den tyngd som lagstiftningen förutsätter. Ett exempel är att det utlåtande om sjukhusnätet som nationalspråksnämnden i HUS gett inte beaktades då beslutet om att lägga ner Lojo BB fattades.

Folktinget föreslår att det under den pågående regeringsperioden genomförs en utvärdering av hur de språkliga rättigheterna förverkligats efter att vårdreformen trätt i kraft. I utvärderingen bör ingå en utredning av nationalspråksnämndernas uppdrag, resurser och påverkansmöjligheter i de tvåspråkiga välfärdsområdena och HUS.

Gymnasiesvenskan

Kunskaperna i svenska har försvagats märkbart bland den finskspråkiga befolkningen och trenden ser ut att fortsätta. Enligt nationalspråksstrategin (2021) håller svenska språket på att försvinna som förvaltningsspråk. Snabba åtgärder behövs nu för att stärka kunskaperna i svenska i Finland.

Antalet deltagare som skriver svenska i studentskrivningarna har sjunkit drastiskt sedan det obligatoriska provet i svenska avskaffades år 2005. Antalet finskspråkiga elever som skrev svenska sjönk med nästan hälften mellan åren 2004 och 2009. År 2010 var antalet nere i 20 000, och i fjol, 2023, sjönk antalet för första gången under 12 000. Det är alltså endast en tredjedel av eleverna som väljer att skriva provet i svenska.

Folktinget föreslår att svenska och finska återinförs som obligatoriska ämnen i studentexamen. Därtill uppmanar Folktinget regeringen och riksdagen att vidta aktiva åtgärder för att stärka undervisningen i de inhemska språken i den grundläggande utbildningen, i andra stadiets utbildning och i högskoleundervisningen.

Europaparlamentsvalet

Folktinget konstaterar att det är viktigt med fler Europaparlamentsledamöter som aktivt försvarar demokrati, rättsstaten och mänskliga rättigheter. Europaparlamentet har en central roll i främjandet av minoritetsspråk och skyddet av minoriteters intressen i hela Europa. Det krävs starkt institutionellt stöd för att skapa normer och riktlinjer som skyddar och främjar användningen av minoritetsspråk. Därför uppmanar Folktinget finländarna att rösta i Europaparlamentsvalet den 9 juni 2024.

Liknande