Förvaltning

Folktinget arbetar för att den svenskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter ska tryggas inom statlig och kommunal förvaltning samt inom domstolsväsendet. Det här innebär bland annat att Folktinget:

  • bevakar att de språkliga rättigheterna beaktas i lagberedning och reformprojekt
  • samarbetar med aktörer inom statlig och kommunal förvaltning,
  • anlitas som remissorgan och ger utlåtanden till olika myndigheter om lagberedning och reformprojekt som påverkar de språkliga rättigheterna.

Folktinget har ett förvaltningsutskott som:

  • bereder utlåtanden, som Folktinget lämnar till ministerier och riksdagens utskott när de språkliga rättigheterna bör uppmärksammas i lagberedning och reformprojekt,
  • bereder skrivelser i frågor av särskild betydelse för de språkliga rättigheterna till beslutsfattare och ledande tjänstemän,
  • hör sakkunniga från ministerier och deras förvaltningsområden i samband med utskottets möten.

Folktinget har aktivt lyft fram behovet av att trygga tillgången till poliser, nödcentralsoperatörer och räddningsmanskap som kan svenska i kontakter till inrikesministeriet och riksdagens förvaltningsutskott. Utbildningen är en nyckelfråga, och Folktinget arbetar för att det ordnas yrkesinriktad utbildning också inom de tvåspråkiga områdena. Utöver detta är det viktigt att stärka de strukturer som säkerställer polisens verksamhet och service på svenska.

Utlåtanden

Folktingsbrevet 4/2020

16.12.2020 kl. 14:14

Kolumn av Björn Vikström

16.12.2020 kl. 11:12

Skrivelse till inrikesminister Maria Ohisalo

15.12.2020 kl. 09:11

Svenska dagen - konsertversionen 2020

14.12.2020 kl. 11:08

Ett nytt folkting utses våren 2021

09.12.2020 kl. 10:13

Bra gjort Yle!

07.12.2020 kl. 16:23

Utlåtande om verkställighet av språklagen

19.11.2020 kl. 10:35