Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Kansliet har sommarstängt i juli

Utlåtande om ändring av lagen om grundläggande utbildning

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning och till vissa lagar som har samband med den

Ärende:  VN/32974/2023

Behövs det en totalreform av stödet för lärande och skolgång?

Svenska Finlands folkting anser att det är viktigt med en totalreform av stöd för lärandet och skolgång och att man förtydligar och preciserar stödformerna samt gör dem enhetliga för alla. Vi ser positivt på att man vill minska på antalet handlingar och det administrativa arbetet för lärare så att de kan fokusera på undervisning. Vi känner dock en stor oro för hur stödet skall förverkligas eftersom det råder en stor brist på svenskspråkiga speciallärare, både inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Tillgång till tolknings- och biträdestjänster är likaså en stor utmaning. Man bör komma ihåg att integration startar och pågår på alla stadier i utbildningen.

Är förslagen till bestämmelser om proaktiva stödåtgärder ändamålsenliga?

Proaktiva stödåtgärder är stödundervisning som ges av en lärare, stödundervisning i undervisningsspråket samt undervisning som ges av en speciallärare i samband med annan undervisning. Enligt propositionen skall det finnas 0,127 undervisningstimmar/elev/vecka för stödundervisning i grupp, gruppundervisning av speciallärare och stödundervisning i undervisningsspråket. Smågruppsundervisningen blir en utmaning i mindre skolor på små orter i och med att man har få lärare och eventuellt delar speciallärare med andra skolor. Det kan även bli svårt att hitta skolor att samarbeta med på nära håll med tanke på språk, transporter och tidtabeller. Vad gäller elever med annat modersmål blir utmaningen att hitta tolkar och skolgångsbiträden, samt att undervisa dem i mindre grupper eftersom antalet elever med annat modersmål än svenska kan var få till antalet i varje enhet.

Är förslagen till bestämmelser om elevspecifika stödåtgärder ändamålsenliga?

Detsamma gäller elevspecifika stödåtgärder som för proaktiva stödåtgärder. Enlig propositionen skall elevspecifika åtgärder inträda utan dröjsmål om de proaktiva stödåtgärderna är otillräckliga. Samarbete och konsultation mellan lärarna i små enheter är inte ett problem, då alla känner alla och stödet till eleverna kan bli personligt. Däremot är tidsbrist ett problem eftersom lärare bör kunna fokusera på undervisning och speciallärare inte finns på plats hela tiden, ifall man delar tjänst med annan skola.

Folktingen anser att det är helt avgörande att man har tillräckligt speciallärare, kuratorer, hälsovårdare och annan personal som arbetar med stöd i lärandet i varje skola. Där det finns elever med annat modersmål än svenska bör det finns tillräckligt med tolknings- och biträdestjänster att tillgå. All form av hjälpmedel bör också finnas i varje skolenhet.

Undervisning för elever intagna för specialiserad sjukvård och konsultativ sjukhusundervisningstjänst.

Med sjukhusundervisning avses sådan undervisning man får då man vårdas på en sjukhusavdelning. Elever som har kontakt till öppenvården får sin undervisning via den egna skolan eller i centraliserade specialklasser med stöd. Andelen barn som har behov av sjukhusundervisning har ökat och framför allt har antalet elever som deltar i barn- och ungdomspsykiatriska undersökningar ökat. Behovet av den konsultativa sjukhusundervisningen har därmed skjutit i höjden.

Folktinget anser att det är viktig att dessa tjänster finns tillgängliga på svenska i alla tvåspråkiga kommuner och även i så kallade språköar där det finns svenskspråkiga skolor.

Taddele Majvor

Svenska Finlands folkting

Liknande