Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Uttalande av Folktingets styrelse: Migri bör tydligt informera invandrare och flyktingar om rätten att välja integrationsspråk och om Finlands båda nationalspråk

Regeringens mål är att 5-10 procent av invandrarna ska integreras på svenska. Det ska säkerställas att integration är möjlig på båda inhemska språken.

Myndigheterna ska informera tydligare om möjligheten att integreras på svenska och invandrare ska ha rätt att välja på vilket språk de integreras. Vidare konstateras i regeringsprogrammet att sökandet efter kommunplatser för kvotflyktingar även i svenskspråkiga kommuner ska effektiveras.

Folktinget anser att Migris information om det finländska samhället och särskilt om möjligheterna att välja en svenskspråkig integrationsväg är väldigt bristfällig. Migri informerar inte tydligt på sina hemsidor om Finlands tvåspråkighet och att många kommuner i Finland har en stor svenskspråkig befolkning. Det framgår inte att tvåspråkiga kommuner erbjuder dagvård och skola på både svenska och finska och att språken enligt grundlagen är likvärdiga. Den bristfälliga informationen har inneburit att invandrare och flyktingar ofta har valt att integreras på finska även om de har kommit till kommuner där största delen av befolkningen talar svenska.

Migrationsverkets (Migri) uppdrag är att bevilja uppehållstillstånd för utlänningar som kommer till Finland, att registrera EU-medborgares uppehållsrätt och bevilja deras familjemedlemmar uppehållskort samt att handlägga asylansökningar från asylsamtal till beslut. Den information som Migri ger om Finland till invandrare och flyktingar är av avgörande betydelse även beträffande invandrares och flyktingars val av integrationsspråk. För kvotflyktingars del ska valet ske redan innan de anlänt till Finland. 

Migri har ett stort ansvar för att invandrare, flyktingar och asylsökande får objektiv, heltäckande och sann information om Finland. Folktinget förutsätter därför att Migri ser över sina hemsidor och kompletterar dem med information om Finlands tvåspråkighet och om rätten att välja integrationsspråk i ett så tidigt skede som möjligt.

Liknande