Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget samlades till session 23.4. Folktingetin istunnon julkilausuma löytyy täältä.

Folktinget samlades till en virtuell session idag och behandlade ett flertal teman av vikt för att trygga en fungerande tvåspråkighet i praktiken. Folktinget välkomnar att arbetet med nationalspråksstrategin har inletts, det är av stor vikt att strategin uppdateras så att nationalspråkens ställning tryggas i en föränderlig språkmiljö.

Ungdomar måste få likvärdiga förutsättningar 


Behovet av stödtjänster och psykiatrisk vård för unga ökar, men tillgången till tjänster på svenska varierar kraftigt i olika delar av landet. Folktinget poängterar alla ungas rätt till preventivt stöd och psykiatrisk vård på eget språk, oberoende av språk och boningsort. 
I samband med reformen kring den utvidgade läroplikten som träder i kraft hösten 2021 är det av yttersta vikt att svenskspråkiga läropliktiga garanteras likvärdiga valmöjligheter som finskspråkiga elever inom de så kallade utbildningarna i övergångsskedet, också då grupperna numerärt är små.
Skillnaden i utbudet av läromedel inom den svenskspråkiga och den finskspråkiga utbildningen är stor. Folktinget anser att statliga medel ska öronmärkas för att underlätta produktionen av högklassiga lärresurser på svenska. 


Svenskspråkig utbildning inom offentliga säkerhetstjänster tryggar ett tvåspråkigt samhälle


Det finns en stor brist på personal som kan svenska inom såväl polis- som räddningsväsendet. Folktinget föreslår att räddningsmannautbildningen på svenska överförs från Räddningsinstitutet i Kuopio till Helsingfors räddningsskola, så att staten samtidigt övertar finansieringen av utbildningen. Därtill föreslår Folktinget att Helsingfors räddningsskola får ett permanent anordnartillstånd. Folktinget anser att räddningsskolan borde ges rätt att vid behov ordna utbildning utanför Helsingfors. 
Polisyrkeshögskolan i Tammerfors har som enda läroanstalt i landet en lagstadgad uppgift att ordna utbildning på finska och svenska för landets behov. Personalstyrkan inom den svenskspråkiga utbildningsenheten är ytterst liten, eftersom en lärarstab på endast sju tjänster ansvarar för hela den svenskspråkiga utbildningen för närvarande. Det här kan jämföras med att över 100 personer sköter den finskspråkiga utbildningen som huvudsyssla. Folktinget föreslår därför att den svenskspråkiga utbildningsenheten stärks genom tillräckliga lärarresurser och övriga åtgärder, så att verksamheten tryggas också på lång sikt. 
 


Vårdreformen ska trygga svensk verksamhet

Vårdreformen är åter aktuell och behandlas just nu i riksdagen. Om reformen godkänns har de kommande tvåspråkiga välfärdsområdena ett stort ansvar för att ordna social- och hälsovården så att de språkliga rättigheterna förverkligas i praktiken. Folktinget betonar vikten av tillräckliga resurser för att möjliggöra detta. För att stöda de kommande välfärdsområdena i deras arbete har Folktinget i samarbete med Kommunförbundet och den gemensamma VPS-arbetsgruppen (Vård på svenska) tagit fram ett omfattande stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena. Syftet med stödmaterialet är att skapa verktyg som välfärdsområdena kan använda sig av när de bereder sin svenskspråkiga verksamhet.

Statsunderstödet som Institutet för hälsa och välfärd beviljats för att översätta God medicinsk praxis-rekommendationerna till svenska upphör i slutet av 2021. Detta försämrar medborgarnas likvärdighet och jämlikheten inom hälsovårdstjänster.  Folktinget förutsätter att översättningsverksamhet som krävs för att garantera en jämlik vård ges fortsatt, kontinuerlig finansiering via statsbudgeten.  


Folktingetin istunnon julkilausuma 23.4.2021

  • Nuorten tulee saada yhtäläiset mahdollisuudet
  • Julkisten turvallisuuspalvelujen ruotsinkielinen koulutus turvaa kaksikielistä yhteiskuntaa
  • Ruotsinkielinen toiminta turvattava sote-uudistuksessa

Folktingetin virtuaalinen istunto käsitteli useita tärkeitä teemoja toimivan kaksikielisyyden turvaamiseksi käytännössä. Folktinget on pannut tyytyväisenä merkille, että työ kansalliskielistrategian uudistamiseksi on aloitettu. Strategian päivittäminen on erittäin tärkeää, jotta kansalliskielten asema turvataan muuttuvassa kieliympäristössä.

Nuorten tulee saada yhtäläiset mahdollisuudet

Nuorten tukipalvelujen ja psykiatrisen hoidon tarve kasvaa, mutta ruotsinkielisten palvelujen saatavuus vaihtelee voimakkaasti maan eri osien välillä. Folktinget korostaa kaikkien nuorten oikeutta ennaltaehkäisevään tukeen ja psykiatriseen hoitoon omalla kielellään, riippumatta kielestä ja asuinpaikasta.

Laajennetun oppivelvollisuusuudistuksen yhteydessä, joka astuu voimaan syksyllä 2021, on erittäin tärkeää, että ruotsinkielisille oppivelvollisille taataan yhtäläiset valintamahdollisuudet kuin suomenkielisille oppilaille niin kutsutuissa nivelvaiheen koulutuksissa, myös silloin kun ryhmät ovat kooltaan pienet.

Ero opetusmateriaalien tarjonnassa ruotsinkielisen ja suomenkielisen koulutuksen välillä on suuri. Folktinget katsoo, että valtion varoja on korvamerkittävä helpottamaan korkealaatuista ruotsinkielistä oppimateriaalituotantoa.

Julkisten turvapalvelujen koulutus ruotsin kielellä turvaa kaksikielistä yhteiskuntaa

Poliisi- ja pelastustoimen ruotsinkielentaitoisesta henkilöstöstä vallitsee suuri puute. Folktinget esittää, että ruotsinkielinen pelastajakoulutus siirretään Kuopiossa sijaitsevalta Pelastusopistolta Helsingin pelastuskouluun, siten että valtio samalla ottaa vastuun koulutuksen rahoituksesta. Lisäksi Folktinget esittää, että Helsingin pelastajakoulu saa pysyvän järjestäjäluvan. Folktinget katsoo, että pelastuskoululle tulisi antaa oikeus järjestää tarvittaessa koulutusta Helsingin ulkopuolella.

Tampereen Poliisiammattikorkeakoululla on ainoana oppilaitoksena lakisääteinen tehtävä järjestää poliisien koulutusta suomeksi ja ruotsiksi maan tarpeisiin. Ruotsinkielisen koulutusyksikön henkilöstövahvuus on äärimmäisen pieni, koska vain seitsemän viran vahvuinen opettajakunta vastaa tällä hetkellä koko ruotsinkielisestä koulutuksesta. Tätä voidaan verrata siihen, että yli 100 henkilöä huolehtii suomenkielisestä koulutuksesta päätoimenaan. Folktinget esittää siksi, että ruotsinkielistä koulutusyksikköä vahvistetaan riittävin opettajaresurssein ja muilla toimenpiteillä, jotta toiminta voidaan turvata myös pitkällä aikavälillä.

Ruotsinkielinen toiminta turvattava sote-uudistuksessa 

Sote-uudistus on jälleen ajankohtainen ja parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Mikäli uudistus hyväksytään, on tulevilla kaksikielisillä hyvinvointialueilla suuri vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä siten, että kielelliset oikeudet toteutuvat käytännössä. Folktinget korostaa riittävien voimavarojen tärkeyttä tämän mahdollistamiseksi. Tukeakseen tulevia hyvinvointialueita Folktinget on yhteistyössä Kuntaliiton ja yhteisen VPS-työryhmän (Vård på svenska) kanssa laatinut kattavan tukiaineiston kaksikielisten hyvinvointialueiden valmisteluun. Tukiaineiston tarkoituksena on luoda työkalu, jota hyvinvointialueet voivat hyödyntää valmistellessaan ruotsinkielistä toimintaansa.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen myöntämä valtionapu Käypä hoito -suositusten kääntämiseksi ruotsiksi päättyy vuoden 2021 lopulla. Tämä heikentää kansalaisten yhdenvertaisuutta ja terveydenhoitopalvelujen tasa-arvoa. Folktinget edellyttää, että yhdenvertaisen hoidon takaava käännöstoiminta saa jatkettua, keskeytymätöntä rahoitusta valtion talousarviosta.

Tags: Nyheter

Liknande