Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

De språkliga rättigheterna ska tryggas i offentliga digitala tjänster

Publicerad den:

Det finns tydliga brister i de offentliga digitala tjänsterna på svenska. Detta syns tydligt i alla de anmälningar om digitala tjänster på svenska, som Folktinget får in.

Folktinget föreslår att språkperspektivet tas med i lagstiftningen om digitala tjänster. Folktinget har riktat en skrivelse till finansministeriets kanslichef i det här ärendet.

– Det finns behov av en bestämmelse i lagstiftningen om digitala tjänster, som förtydligar att de språkliga rättigheterna ska tryggas när offentliga digitala tjänster planeras och utvecklas, säger folktingsordförande Sandra Bergqvist. Det är viktigt att den svenskspråkiga befolkningens rätt till tjänster på sitt eget språk tryggas också i digitaliseringens tidevarv, fortsätter Bergqvist.

Syftet med lagen om digitala tjänster är att förbättra tillgången till digitala tjänster och på så sätt främja allas möjligheter att använda digitala tjänster enligt lika villkor. Men det har i praktiken visat sig att svenska språket ofta inte beaktas tillräckligt i offentliga digitala tjänster.

– Folktinget tar emot tiotals anmälningar om brister i digitala tjänster på svenska per år. Av de språkskyddsärenden som Folktinget har tagit emot år 2022 gäller en tredjedel digitala tjänster. Situationen är klart otillfredsställande och visar att det finns ett behov av att inkludera språkperspektivet i lagstiftningen om digitala tjänster, konstaterar folktingssekreterare Christina Gestrin.

Statsrådets nationalspråksstrategi från 2021 uppställer som ett mål att digitaliseringen ska stödja tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna och tillgången till tjänster på båda nationalspråken. Det ligger på finansministeriets ansvar att utreda behovet att uppdatera lagstiftningen om digitala tjänster så att den inkluderar språkperspektivet, fastslår nationalspråksstrategin.

Liknande