Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Språkliga rättigheter måste väga tyngre än politiska vägval

Publicerad den:

Folktinget har lämnat sitt utlåtande om den framtida kommunstrukturen till Finansministeriet. Som stöd för detta har Folktinget använt professor Kaarlo Tuoris expertutlåtande om hur de språkliga rättigheterna ska beaktas i strukturreformen.

Professor Tuori konstaterar att den finsk- och svenskspråkiga befolkningens möjligheter att få tjänster enligt lika grunder är en juridiskt bindande norm, som måste tillämpas när kommunindelningen ändras. Han framhåller att de grundläggande språkliga rättigheterna har större tyngd än politiska bedömningsgrunder vid ändringar i den kommunala indelningen.

Folktinget konstaterar att regeringen måste fästa särskild uppmärksamhet vid de språkliga rättigheterna och skyldigheterna i strukturreformen. Svenska språkets ställning som livskraftigt nationalspråk förutsätter en helhetssyn som omfattar de svensk- och tvåspråkiga områdenas betydelse för språkets framtid. Folktinget konstaterar vidare att strukturarbetsgruppens utredning saknar en långsiktig analys av hur den kommande kommunreformen inverkar på landets båda nationalspråk.

– Folktinget uppmanar ministeriet att komplettera utredningen med en grundlig bedömning av konsekvenser för hela landets tvåspråkighet. En ledande princip för regeringens arbete måste vara att kommunreformen stärker den språkliga jämlikheten och främjar Finlands tvåspråkighet. Regeringen har fattat beslut om att utarbeta en språkstrategi för att utveckla nationalspråken, därför ska kommunreformen och regeringens övriga projekt samordnas med denna nationalspråksstrategi, säger Folktingets ordförande Christina Gestrin.

En förutsättning för landets tvåspråkighet är att det finns livskraftiga svenskspråkiga områden, där befolkningen får leva och verka fullvärdigt på sitt eget språk. Enligt strukturarbetsgruppens utredning kan kommunreformen innebära förändringar i kommunens språkliga ställning. Grundlagsutskottet har fastslagit att ändringar i kommunindelningen inte får påverka kommunens språkliga ställning eller försämra språkgruppernas möjligheter att klara sig på sitt eget språk.

– Flera av de utredningsområden som beredningen presenterar kan leda till en försämring av de grundläggande språkliga rättigheterna. Det här sker ifall kommunens språkliga status ändras eller den svenskspråkiga befolkningens andel minskar betydligt. Då det finns flera alternativa områdesindelningar, ska därför det alternativ väljas som bäst garanterar de grundläggande språkliga rättigheterna. Som alternativ till nya områdesindelningar bör man också överväga samarbetsmodeller för servicestrukturer, t.ex. kring social- och hälsovården, säger Gestrin.

Folktinget rekommenderar att regeringen genomför en andra utlåtanderunda på hösten efter att den beredning som sker gällande social- och hälsovården blir klar. Efter det bör riksdagens grundlagsutskott ta ställning till de lagförslag som framläggs inom kommunreformen, detta på grund av reformens centrala betydelse för de grundläggande fri- och rättigheterna.

Folktingets utlåtande till Finansministeriet hittas här. Professor Kaarlo Tuoris expertutlåtande finns här på svenska och här på finska.

För mera information, kontakta:

Folktingsordförande Christina Gestrin, tfn 050-511 3121
Folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040-836 7686

Liknande