Pressmeddelanden

Folktinget tukee suomen kieltä Ruotsissa

Ruotsinsuomalaiset ovat suurin Ruotsin vähemmistöistä ja työtä suomenkielen aseman vahvistamiseksi Ruotsissa on tuettava, katsoo Folktinget. Ruotsin uuden vähemmistökielilain tavoitteena on, että ruotsalaiset viranomaiset vahvistavat suomen kielen asemaa suomenkielisellä hallintoalueella, johon tähän mennessä on liittynyt 32 kuntaa. Laki on ollut voimassa reilun vuoden.
13.04.2011 kl. 10:21

Vår tid – vårt land!

Svenska Finlands folkting öppnar för ännu en dimension i sin verksamhet. Folktingets uppgift är att bevaka den svenskspråkiga befolkningens kulturella och samhälleliga intressen, och också att sprida information om det svenska språket och kulturen i Finland. Folktinget förverkligar sitt uppdrag på en mängd olika områden, i huvudsak genom politiskt arbete och genom olika typer av attitydarbete i syfte att öka förståelsen och kunskapen om det svenska i Finland.
23.03.2011 kl. 15:23

Felet i studentprovets översättning inte acceptabelt

Folktinget riktar kritik till studentexamensnämnden efter att det uppdagats att studentprovet i fysik innehöll ett fel i den svenska översättningen. Golv blev vägg i översättningen från finska till svenska, vilket medförde att den svenska versionen var näst intill omöjlig att lösa.
18.03.2011 kl. 15:12

Henriksson fortsätter som Folktingets ordförande

Anna-Maja Henriksson (SFP) fortsätter som Folktingets ordförande. Också Steven Frostdahl (SDP) och Kimmo Sasi (Saml) omvaldes som vice ordföranden.
13.03.2011 kl. 12:01

Folktinget efterlyser politisk vilja

Folktingets session godkände i dag en resolution.
13.03.2011 kl. 11:46

Nu måste partierna bekänna färg i språkfrågan

Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson (SFP) fokuserade på Handlingsprogrammet för ett tvåspråkigt Finland i sitt öppningstal på Folktingets session i Karleby. Henriksson gladdes åt de konkreta och realiserbara åtgärder som styrgruppen, med president Martti Ahtisaari som ordförande, tagit fram och dels efterlyste hon den politiska viljan och ställde två raka frågor till alla i riksdagens verkande partiers partiledningar.
12.03.2011 kl. 13:29

Presidentti Ahtisaari vaatii voimatoimia

Folktinget asetti keväällä 2010 johtoryhmän laatimaan presidentti Martti Ahtisaaren johdolla toimintaohjelman Suomen kahden elinvoimaisen kansalliskielen puolesta. Johtoryhmä esitteli loppuraporttinsa tänään pidetyssä lehdistötilaisuudessa. Ahtisaari vaatii tulevalta hallitukselta voimatoimia ja aktiivista kielipolitiikkaa.
09.03.2011 kl. 13:09

President Ahtisaari kräver krafttag

Folktinget tillsatte våren 2010 en styrgrupp under ledning av president Martti Ahtisaari för att utarbeta ett handlingsprogram för hur Finland ska förbli ett land med två levande nationalspråk. Vid en presskonferens i dag presenterade styrgruppen sin slutrapport. Ahtisaari efterlyser krafttag och en aktiv språkpolitik av den kommande regeringen.
09.03.2011 kl. 13:05

Folktinget julkaisee lehden Kimpassa

Kimpassa on Folktingetin tuottama lehti, joka kertoo konkreettisesti kaksikielisyydestä suomalaisessa arjessa. Lehden sivuilla ihmiset keskustelevat kielestä ja kaksikielisyydestä arjen näkökulmasta, siitä miten kaksikielisyys näkyy perheessä, työssä ja vapaa-ajan vietossa.
27.01.2011 kl. 12:34

Folktinget ger ut tidningen Kimpassa

Kimpassa är en tidning som Folktinget producerat för att konkret berätta om Finlands tvåspråkighet i vardagen. I tidningen kommer människor till tals kring språk och tvåspråkighet ur ett vardagligt perspektiv, i familjen, i jobbet eller på fritiden.
27.01.2011 kl. 12:31

Invänta Ahtisaari-gruppens rapport om svenskan

Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson välkomnar en diskussion på partiledarnivå om svenskan i Finland. Henriksson framhåller emellertid att partierna bör invänta den rapport som styrgruppen under ledning av president Martti Ahtisaari kommer att presentera under våren.
10.01.2011 kl. 16:07

Språklig konsekvensbedömning viktig i hovrättsreformen

Folktingets styrelse som sammankom idag diskuterade den förestående hovrättsreformen och framhöll betydelsen av språkliga konsekvensbedömningar vid administrativa reformer.
15.12.2010 kl. 16:11

Folktinget utelämnat från TV-debatt

Svenska Finlands folkting fick ingen inbjudan till debattkvällen om svenskan i Finland som sänds i programmet A2 Tema (Pakkoruotsi-ilta) i kväll. Diskussionspanelen består av 18 personer, dels privatpersoner och dels representanter från olika organisationer, partier och media.
30.11.2010 kl. 09:48

Oberoende grundlagsutskott en fråga om rättsstatens trovärdighet

Statsminister Kiviniemi antyder i en intervju för Svenska Yle att det grundlagsutskott som utses efter nästa val, bör bestå av personer som har beredskap att prioritera ner de språkliga grundrättigheterna till förmån för andra rättigheter. Vilka dessa andra rättigheter är eller kunde vara, förblir oklart.
09.11.2010 kl. 15:32

Riippumaton perustuslakivaliokunta oikeusvaltion uskottavuuskysymys

Päääministeri Kiviniemi mainitsee Ylen ruotsinkielisen kanavan Svenska Ylen haastattelussa, että ensi vaalien jälkeen valittavaan perustuslakivaliokuntaan tulee valita henkilöitä, jotka ovat valmiita asettamaan ensisijaisiksi pikemminkin muut oikeudet kuin kielelliset perusoikeudet. Mitä nämä muut oikeudet ovat tai voisivat olla, jää epäselväksi.
09.11.2010 kl. 13:34

Folktingets förtjänstmedalj i guld till Harri Holkeri

Finlands tidigare statsminister Harri Holkeri förlänas i dag med Folktingets förtjänstmedalj i guld på Folktingets Svenska dagen mottagning på stadshuset i Helsingfors.
05.11.2010 kl. 15:40

Bojan Sonntag-stipendiet till nätverket Svenska nu

På Folktingets mottagning i Helsingfors utdelades Bojan Sonntag- stipendiet. Stipendiet utdelas årligen till någon som utmärkt sig för att befrämja svenskan i Finland och årets mottagare är nätverket Svenska nu. Ordförande för Svenska Finlands Folktings Garanter r.f Marcus Rantala överräckte priset till nätverkets ordförande Paavo Lipponen och projektledare Kai Jaskari.
05.11.2010 kl. 15:40

Mera språkbad behövs

Folktingets styrelse sammanträdde i går i Helsingfors och diskuterade bland annat språkbadsmetoden som ett utmärkt verktyg för att lära sig det andra inhemska språket.
13.10.2010 kl. 09:45

Kielikylpyopetusta tarvitaan enemmän

Folktingetin hallitus kokoontui eilen Helsingissä ja keskusteli muun muassa kielikylpymenetelmästä erinomaisena tapana oppia toista kotimaista kieltä.
13.10.2010 kl. 09:45

Folktinget: Raseborgs magistrat och magistraten i Åboland bör gå samman

En förvaltningsmodell där Raseborgs magistrat och magistraten i Åboland går samman stärker möjligheterna att erbjuda service på finska och svenska på lika grunder på lång sikt. Det här slår Folktinget fast i ett utlåtande till Finansministeriet gällande den aktuella magistratsreformen.
11.10.2010 kl. 11:10