Pressmeddelanden

Johanna Lindholm Folktingetin uusi kieliturvasihteeri

OTM Johanna Lindholm on valittu Svenska Finlands Folktingin kieliturvasihteeriksi. Lindholm on työskennellyt aikaisemmin ruotsinkielisten vammaisten lainopillisena asiamiehenä.
08.02.2012 kl. 09:50

Det svenska språket är en värdefråga för presidentkandidaterna

Folktingets ungdomsutskott har bett kandidaterna i andra omgången av presidentvalet att besvara några frågor som berör svenskans ställning i Finland. Både Pekka Haavisto och Sauli Niinistö ser det nordiska samarbetet som ytterst viktigt. Haavisto anser emellertid att det nordiska samarbetet tyvärr i viss mån fallit i glömska efter att Finland ingick som medlem i EU.
02.02.2012 kl. 12:01

Ruotsin kieli on arvokysymys presidenttiehdokkaille

Folktingetin nuorisovaliokunta on pyytänyt presidentinvaalien toisen kierroksen ehdokkaita vastaamaan kysymyksiin, jotka koskevat ruotsin kielen asemaa Suomessa. Sekä Pekka Haavisto että Niinistö näkevät pohjoismaisen yhteistyön erittäin tärkeänä. Haaviston mielestä kuitenkin pohjoismainen yhteistyö on valitettavasti jossain määrin jäänyt unohduksiin Suomen tultua EU:n jäseneksi.
02.02.2012 kl. 08:53

Soini förespråkar tidigareläggning av undervisningen i svenska

Folktingets ungdomsutskott har bett kandidaterna i presidentvalet att besvara några frågor som berör svenskans ställning i Finland. Av de åtta kandidaterna är det endast Eva Biaudet, Sari Essayah, Paavo Lipponen och Timo Soini som svarat.
13.01.2012 kl. 10:02

Soini kannattaa ruotsin opetuksen aikaistamista

Folktingetin nuorisovaliokunta on pyytänyt presidenttiehdokkaita vastaamaan muutamaan kysymykseen ruotsin kielen asemasta Suomessa. Kahdeksasta ehdokkaasta ainoastaan Eva Biaudet, Sari Essayah, Paavo Lipponen ja Timo Soini vastasivat kysymyksiin.
13.01.2012 kl. 09:56

Folktinget fick löfte av minister Virkkunen

Folktinget har träffat förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen för en fortsatt diskussion om kommunreformen och dess verkningar för de svensk- och tvåspråkiga kommunerna i landet. Samtidigt överräckte Folktinget en grundlagspromemoria som vägledning för Finansministeriets fortsatta beredning av kommunreformen.
13.12.2011 kl. 12:20

Folktinget sai ministeri Virkkuselta lupauksen

Folktinget on tavannut hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen jatkaakseen keskustelua kuntauudistuksesta ja sen vaikutuksista maan ruotsinkielisiin ja kaksikielisiin kuntiin. Folktinget luovutti samalla valtionvarainministeriölle perustuslakiin perustuvan muistion kuntauudistuksen valmistelun pohjaksi.
13.12.2011 kl. 12:16

Kielikylpyopetukseen tarvitaan lisäpanostuksia

Enemmistö pääkaupunkiseudulla asuvista lasten vanhemmista olisi valmis laittamaan lapsensa kaksikieliseen kouluun, jossa opetus tapahtuisi suomeksi ja ruotsiksi, ja tämä tieto on synnyttänyt keskustelun siitä, tarvitaanko Suomessa kaksikielisiä kouluja. Folktingetin työvaliokunnan mukaan on myönteinen asia, että niin monet suomenkieliset ymmärtävät maan molempien kansalliskielten osaamisen rikkauden.
30.11.2011 kl. 14:22

Ge språkbadsundervisningen ökade ekonomiska resurser

Uppgifterna om att en majoritet av föräldrarna i huvudstadsregionen är beredda att sätta sina barn i en tvåspråkig skola där undervisningen skulle ske på finska och svenska har framkallat en debatt om behovet av tvåspråkiga skolor i Finland. Folktingets arbetsutskott ser det som positivt att så många finskspråkiga inser rikedomen av att kunna landets båda nationalspråk.
30.11.2011 kl. 13:33

Språkkonsekvensbedömning måste föregå beslut om Stor-Lojo

Sjundeå fullmäktiges beslut att gå samman med Lojo är ytterst beklagligt. Politikerna har med en rösts marginal fattat ett beslut som kör över kommuninvånarnas åsikt i folkomröstningen. Det här säger Folktingets ordförande Christina Gestrin.
10.11.2011 kl. 13:59

Språkkonsekvensbedömning måste föregå beslut om Stor-Lojo

Sjundeå fullmäktiges beslut att gå samman med Lojo är ytterst beklagligt. Politikerna har med en rösts marginal fattat ett beslut som kör över kommuninvånarnas åsikt i folkomröstningen. Det här säger Folktingets ordförande Christina Gestrin.
10.11.2011 kl. 13:59

Kampanjen Hurriksi.fi belönas av Folktinget

Riksdagsrådet Elsi Hetemäki-Olander och vicehäradshövding Bo-Sanfrid Höglund tilldelas i år Folktingets förtjänstmedalj i silver.
04.11.2011 kl. 17:22

Peggy Heikkinen fortsätter som vice ordförande för NPLD

Folktingets internationella koordinator Peggy Heikkinen har fått förnyat förtroende som vice ordförande för det europeiska nätverket för att främja språklig mångfald, NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity). Mandatperioden är två år.
28.10.2011 kl. 11:34

Svenska veckan- en vecka för tolerans och öppenhet

Svenska veckan är ett kulturevenemang på svenska som firas runt om i Finland. Svenska veckan riktar fokus på Finlands tvåspråkighet och uppmärksammar speciellt svenskan under en veckas tid kring Svenska dagen. Målsättningen med Svenska veckan är att lyfta fram det positiva med våra två nationalspråk.
27.10.2011 kl. 09:47

Hallituksen on otettava selvä vastuu kaksikielisyydestä

Kunta- ja palvelurakenneuudistus on ajankohtainen aihe. Folktingetin hallitus toteaa, että kuntalaisten kielelliset oikeudet on asetettava etusijalle, kun valtiovalta käy läpi kuntarakennetta. Siksi on erityisen tärkeää, että suunnitellussa rakenneuudistuksessa taataan kuntien tasavertainen kyky toimia molemmilla kansalliskielillä.
11.10.2011 kl. 13:59

Regeringen måste ta ett aktivt ansvar för det svenska i kommunreformen

Reformen av kommun- och servicestrukturen är högaktuell. Folktingets styrelse konstaterar att kommuninvånarnas språkliga rättigheter måste ges högsta prioritet när statsmakten ser över kommunstrukturen. Det är därför synnerligen viktigt att kommunernas förmåga att fungera likvärdigt på båda nationalspråken garanteras i den planerade reformen.
11.10.2011 kl. 13:58

”Svenska kvoter” är inget privilegium

Svenska Finlands folkting har med förvåning tagit del av undervisningsminister Jukka Gustafssons uttalande om att alla ska ha lika möjligheter att komma in vid universiteten, ingen befolkningsgrupp ska ha några privilegier och om möjligheten att ministeriet kan ingripa i universitetens val av studeranden.
04.10.2011 kl. 14:50

”Ruotsinkieliset kiintiöt” eivät ole etuoikeuksia

Suomenruotsalaiset kansankäräjät (Svenska Finlands folkting) hämmästelee opetusministeri Jukka Gustafssonin lausuntoa, jonka mukaan kaikilla pitäisi olla yhtäläiset mahdollisuudet päästä yliopistoon, yhdelläkään väestöryhmällä ei saisi olla etuoikeuksia ja ministeriön mahdollisuudesta puuttua yliopistojen tapaan valikoida opiskelijoita.
04.10.2011 kl. 14:49

Svenska synpunkter viktiga då utbildning planeras

Folktingets utbildningsutskott konstaterar att det inom undervisningsministeriet har tillsatts en arbetsgrupp med uppgift att förnya timfördelningen inom den grundläggande utbildningen. I gruppen som består av tjänstemän saknas svensk representation. Utbildningsväsendet är uppdelat enligt språkgrupp och läroplansgrunderna för svensk- och finskspråkig utbildning är inte identiska. Därför är det av största vikt att den svenskspråkiga befolkningen är företrädd i arbetsgruppen. Folktinget kommer därför att vända sig till undervisningsminister Jukka Gustafsson med en anhållan om att arbetsgruppen kompletteras.
29.09.2011 kl. 11:26

Gestrin ny ordförande för Folktinget

Vid Folktingets extra session i Helsingfors i dag valdes riksdagsledamot Christina Gestrin (sfp) enhälligt till ny ordförande för Folktinget.
03.09.2011 kl. 14:06