Pressmeddelanden

Fel att skära i Folktingets statsunderstöd

Folktinget är besviket över att riksdagens finansutskott i sitt budgetförslag har valt att inte stöda Folktingets verksamhet i samma utsträckning som tidigare. Folktinget erhåller ett statsunderstöd för sitt uppdrag, ett understöd som de senaste åren varit 675 000 euro efter att riksdagen höjt stödet med 100 000 euro. I och med finansutskottets linjedragning krymper Folktingets stöd med ca 15 %.
11.12.2015 kl. 12:10

Regeringen måste klargöra hur den tänker garantera service på svenska

Regeringen gav idag mer detaljerad information om bildandet av de självstyrande områdena och om minskade antal sjukhus med fullskalig jour.
09.11.2015 kl. 16:31

Nyfinländare premieras av Folktingets garanter

Svenska Finlands folktings garanter r.f. delar i år ut Bojan Sonntag-priset på 2 000 € var till tre mottagare: David Celis, Alexandr Foy och Grace Ramos. Garanternas ordförande Marcus Rantala överlämnade priset på Folktingets Svenska dagen-mottagning på stadshuset i Helsingfors 6.11.2015, kl. 13.00.
06.11.2015 kl. 13:15

Folktingets förtjänstmedalj i silver till minister Ole Norrback

Minister Ole Norrback förlänas på Svenska dagen med Folktingets förtjänstmedalj i silver. Folktinget utdelar också 16 förtjänstmedaljer på fyra olika orter.
06.11.2015 kl. 06:00

Över 200 evenemang på svenska under Svenska veckan 2-8.11.2015

Svenska veckan firas stort för femtonde året i rad på hela femton orter i Finland: Uleåborg, Karleby, Kristinestad, Björneborg, Åbo, Kimitoön, Raseborg, Kyrkslätt, Esbo, Helsingfors, Vanda, Lahtis, Tammerfors, Borgå och Lovisa.
30.10.2015 kl. 12:26

Folktinget och Kommunförbundet i samarbete: Ny svenskspråkig referensgrupp följer svenskan i vårdreformen

Svenska Finlands folkting och Finlands Kommunförbund tillsätter en gemensam referensgrupp med uppdrag att följa med de svenska frågorna i social- och hälsovårdreformen och regionförvaltningsreformen.
30.09.2015 kl. 10:03

Folktinget ja Kuntaliitto yhteistyössä: Uusi ruotsinkielinen neuvontaryhmä seuraa ruotsin kielen asemaa sote-uudistuksessa

Svenska Finlands folkting ja Suomen Kuntaliitto asettavat yhteisen ruotsinkielisen neuvontaryhmän seuraamaan ruotsin kieleen liittyviä kysymyksiä sote- ja aluehallintouudistuksessa.
30.09.2015 kl. 10:02

Folktinget bjuder på jazz, debatt och tidsresor under Finlandsarenan

Folktinget satsar även i år stort på den svenska helheten Finlandsarenan i Björneborg. Folktinget ordnar för fjärde gången i rad diskussioner och musik på svenska under SuomiAreena-evenemanget. Finlandsarenan koordineras av Folktinget och denna sommar är det ett stort antal organisationer som är med i den svenska helheten, som går av stapeln 14-17 juli 2015. Temat för SuomiAreena är kultur och utbildning och det syns också i årets upplägg av Finlandsarenan.
22.06.2015 kl. 11:14

Folktinget vill se konkreta skrivningar för svenskan i regeringens handlingsplaner

Folktinget välkomnar skrivningarna i det nya regeringsprogrammet där regeringen värnar om landets två nationalspråk i enlighet med grundlagen. Däremot saknar Folktinget viktiga skrivningar som lyfter fram hur landets tvåspråkighet och myndigheternas service på båda språken tryggas i praktiken.
28.05.2015 kl. 12:45

Resolution från Folktingets session

Resolution från Folktingets session i Borgå 8-9.5.2015
09.05.2015 kl. 15:00

Folktinget inbjuder Sannfinländarna till diskussion

Folktinget samlades i dag i Borgå till sin årliga session. Folktingets ordförande Christina Gestrin öppnade sessionen och lyfte fram de 10 valteser som Folktinget vill se genomförda under regeringsperioden 2015-2019. Folktinget föreslår bl.a. att nationalspråksstrategins ikraftvarande förlängs och att en handlingsplan med konkreta åtgärder utarbetas.
08.05.2015 kl. 15:18

Folktinget: Nu är rätt tid att förnya språkundervisningen

Förra veckan röstade Finlands riksdag med en överväldigande majoritet för att hålla kvar svenskan som ett obligatoriskt ämne i finska skolor. I samband med att Folktinget presenterade sina valteser inför riksdagsperioden 2015-2019 lyfte Folktingets ordförande Christina Gestrin upp vikten av att reformera undervisningen i våra nationalspråk.
11.03.2015 kl. 12:22

Folktinget gläder sig över en klar majoritet för obligatorisk svenska i riksdagen

Riksdagen har i dag röstat om det medborgarinitiativ som syftade till att göra svenskan till ett valfritt skolämne. I omröstningen förkastade man med bred marginal initiativet som ville göra svenskan frivillig på alla utbildningsstadier. Samtidigt röstade riksdagen med knapp marginal för att uppmana regeringen att utreda ”de lagstiftningsmässiga förutsättningarna för regionala försök för att utvidga språkutbudet utan att det andra nationalspråket är obligatoriskt”.
06.03.2015 kl. 14:56

Bamsegruppen premieras av Folktingets garanter

Svenska Finlands folktings garanter r.f. delar i år ut Bojan Sonntag-priset på 5000 € till Bamsegruppen r.f. Bamsegruppen, som grundades 2009, är en svenskspråkig stödgrupp för föräldrar till barn med specialbehov, oberoende av diagnos. Garanternas ordförande Marcus Rantala överlämnade priset på Folktingets Svenska dagen-mottagning på G18 i Helsingfors 6.11.2014, kl. 13.00.
06.11.2014 kl. 13:20

Folktingets förtjänstmedalj i guld till Pär Stenbäck

Minister Pär Stenbäck förlänas på Svenska dagen med Folktingets förtjänstmedalj i guld. Folktinget utdelar också 15 förtjänstmedaljer på fyra olika orter.
06.11.2014 kl. 06:10

Folktinget: 150 evenemang på svenska under Svenska veckan

Det svenska kulturjippot Svenska veckan arrangeras i år för fjortonde gången. Veckan startade på måndag den 3.11 och avslutas på farsdagssöndag 9.11. Över 150 enskilda evenemang har anmält sig till Svenska veckan som firas på tolv orter i Finland. De deltagande orterna i år är Björneborg, Borgå, Esbo, Helsingfors, Karleby, Kristinestad, Lahtis, Lovisa, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo. Hela programmet finns samlat på adressen svenskaveckan.fi.
03.11.2014 kl. 14:21

Folktinget: Vårdreformen bristfällig gällande svensk service

Folktinget har idag gett sitt utlåtande om regeringens utkast till lag om ordnandet av social- och hälsovården. Folktinget välkomnar skrivningarna om tryggande av vård på svenska, men beklagar att de inte är tillräckliga för att trygga vården i praktiken. Folktinget riktar också kritik mot att lagförslaget saknar en bedömning av de språkliga konsekvenserna, trots att strukturreformen har långtgående konsekvenser för tillgången till svenskspråkig social- och hälsovård.
14.10.2014 kl. 12:48

Integration – men inte på svenska?

Folktingets ordförande Christina Gestrin (SFP) har lämnat in ett skriftligt spörsmål där hon frågar vad regeringen ämnar göra för att se till att invandrare får integreras på svenska. Hon frågar också vad regeringen ämnar göra för att utreda om myndigheterna följer lagen när de inte beviljar integrationsstöd till invandrare som vill ha svenskspråkig integrationsutbildning.
10.10.2014 kl. 10:35

Folktinget diskuterar Finlands tvåspråkighet på Frankfurts bokmässa

Finland är i år temaland på Frankfurts bokmässa som inleds i dag onsdag. Folktinget deltar i mässan i samarbete med FILI (Finnish Literature Exchange) som koordinerar Finlandspaviljongen Finnland. Cool.
08.10.2014 kl. 10:28